Informacje zarządu

Cisza na działkach

Szanowni Działkowcy,


W przepisach ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych ustalono zasady, których stosowanie jest konieczne w celu zapewnienia takiego korzystania z działki, które umożliwi wypoczynek, ale również poczyni nasze przebywanie na działkach przyjemnym oraz mało uciążliwym dla sąsiadów.

Cisza na działkach?
Po pierwsze, działkowcy są zobowiązani do korzystania z działki w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów (§ 124 regulaminu ROD).
Po drugie zaś, obowiązani są nie zakłócać spokoju swoim sąsiadom (§ 132 ust. 1 pkt 2 regulaminu ROD).


W kwestii hałasu…
Hałas powodowany przez działkowca na terenie działek rodzinnych nie powinien przekraczać przeciętnej miary wynikającej z charakteru ogrodów działkowych, co prowadzi do niedozwolonego naruszenia prawa sąsiadów do niezakłóconego korzystania ze swojej działki. Należy podkreślić, że jest to podstawowe prawo przysługujące każdemu działkowcowi, czego wyrazem jest jego zamieszczenie w § 14 statutu PZD.

Definicja przeciętniej miary zakłóceń wynika z art. 144 Kodeksu cywilnego, który ustanawia zakaz tylko takich działań właściciela nieruchomości, które przekraczają granice, poza którymi działania te przestają być uprawnieniem wynikającym z własności, a stają się działaniem bezprawnym, bez względu na winę tego, kto dopuścił się zakłóceń i na szkodę wyrządzoną na nieruchomości sąsiedniej.

Zgodnie z wykładnią tego przepisu, popartą orzecznictwem sądowym, zabrania się właścicielowi nieruchomości działań, które zakłócałyby korzystanie z cudzej nieruchomości, jeżeli stopień tego zakłócenia przekracza zwykłą, przyjętą
w stosunkach miejscowych – miarę.

Ile można…
Właściciel działki może, w dopuszczalnych granicach, dokonywać różnych działań na „swojej nieruchomości”, których skutkiem jest zakłócenie korzystania z działek sąsiednich. Jeżeli to już czyni, to powinien starać się o to, aby działania te nie przekraczały „przeciętnej miary”. Dotyczy to miary hałasu, emisji zanieczyszczeń powietrza lub innych oddziaływań na nieruchomości sąsiednie.

W konsekwencji naruszenie tych obowiązków uprawnia działkowca do żądania zaniechania bezprawnych działań. Jeżeli zatem hałas pozostający w związku z postępowaniem sąsiada stwarza utrudnienia w korzystaniu z działki lub zakłóca spokój, to działkowiec może zwrócić się do zarządu ogrodu o podjęcie działań zmierzających do ukrócenia takiego stanu rzeczy.
Zarząd ROD jest upoważniony do pisemnego wezwania członka Związku do usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień pod rygorem zastosowania jednej
z kar porządkowych, a w dalszej kolejności – nawet pozbawienia członkostwa PZD i prawa użytkowania działki.   

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu ROD w weekendy (od godz. 16.00 w sobotę do godz. 6.00 w poniedziałek) oraz w święta obowiązuje zakaz używania pił spalinowych, kosiarek, podkaszarek oraz wszelkiego rodzaju sprzętu, który zakłóca spokój i ciszę na działkach.

Copyright 2020, www.e-pogotowie24.eu - tworzenie stron internetowych, serwis komputerów